Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Diëtistenpraktijk Kuipers voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de Diëtistenpraktijk Kuipers en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen op telefoonnummer 0512-820200 of via email: info@dietistenpraktijkkuipers.nl .

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail worden gedaan. Niet tijdig afgezegde afspraken worden wel bij u in rekening gebracht, maar kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Rapportage

Voor een dieetadvies is een (schriftelijke) verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) verplicht. Een advies omtrent gezonde voeding kan zonder verwijzing plaatsvinden. Indien u een verwijzing heeft worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd na het eerste en na het laatste consult. Zonodig kan er in overleg met u tussentijds gerapporteerd worden.

Vergoeding

M.i.v. 01-01-2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering, voor 3 uur per jaar. Daarnaast kan het zijn dat u vanuit de aanvullende verzekering nog recht heeft op extra uren. Raadpleeg daarvoor uw eigen polisvoorwaarden. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico.
Waar sprake is van Ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (= hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering deels vergoed vanuit de basisverzekering. Hoeveel er in uw situatie wordt vergoed, kunt u bij uw verzekering navragen
Vrije toegankelijkheid diëtetiek
M.i.v. van 01-08-2011 is de diëtist vrij toegankelijk, wat betekent dat u zonder verwijzing van uw arts een diëtist kunt raadplegen. Of de dieetbehandeling dan in aanmerking komt voor vergoeding, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Declaraties
Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten gesloten, waardoor ik rechtstreeks de kosten voor u kan declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor dan géén rekening.

 • De zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten zijn:
 • Menzis
 • De Friesland
 • Achmea groep (Zilveren Kruis, Groene land Achmea, Avero, FBTO, Interpolis, OZF)
 • UVIT (Univé, VGZ, SIZ, IAK, Nedasco, Turien en Co, VPZ, Aevitae, IZA, IZZ, Trias, UMC, Cares Gouda)
 • Multizorg (ONVZ, Eno Zorgverzekeraar, Aegon, VVAA, De Amersfoortse, ASR, PNO, Salland)
 • CZ, Delta Lloyd, Ohra
 • Agis
 • Zorg en Zekerheid en AZVZ
 • DSW / Stad Holland

In deze contracten is per zorgverzekeraar afgesproken welke tarieven in rekening worden gebracht.

Tarieven

Het tarief voor 2012 bedraagt bij niet gecontracteerde verzekeraars of niet te declareren tijd is € 15,00 per kwartier. In mijn praktijk is hiervan afgeleid:

 • Eerste consult (gesprek van 60 min. en 30 min. uitwerktijd) €90,00
 • Vervolgconsult (gesprek van 25-30 min. ) €30,00
 • Kort vervolgconsult (gesprek 10-15 min.) €15,00
 • Telefonisch of e-mail consult €15,00
 • Toeslag voor huisbezoek €27,50

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

De diëtist is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht dat eerst met de diëtist te bespreken. Misschien komen we tot een gezamenlijke oplossing als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mochten we er samen niet uit komen, dan kan uw klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik handel conform deze wet.

Beëindigen

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar uw (huis)arts gestuurd moet worden.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de
diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit zal in onderling overleg met u worden besloten.